حمل و نقل سنگین

برای حمل و نقل محموله ها از تناژ 22 الی 60 تن از انواع کمرشکن ها استفاده می شود. کمر شکن 5 محور جهت حمل محمولات تا ظرفیت 25 تن
کمر شکن 6 محور جهت حمل محمولات تا ظرفیت 30 تن
کمر شکن 7 محور جهت حمل محمولات تا ظرفیت 35 تن
کمر شکن 9 محور جهت حمل محمولات تا ظرفیت 45 تن
کمر شکن 11 محور جهت حمل محمولات تا ظرفیت 60 تن