روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری

روش های اجرایی و دستور العمل های کاری لازم و همچنین تعیین چگونگی انجام
عملیات حمل و نقل نیاز به تجهیزات پیشرفته، کارشناسان مجرب و محاسبات دقیق دارد. در هر عملیات شرایط مهندسی و منطقه ای در نظر گرفته میشود و با توجه به نوع شرایط دستورالعمل آن لحاظ میشود. این شرایط شامل:تنظیم مرکز ثقل بار متناسب با نوع بارگیر
بستن صحیح بار
تنظیم ارتفاع تریلر
بررسی شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه
بیمه مسئولیت کامل کالا در قبال خسارات احتمالی